بهار فصل شکفتن عشق است

پاییز بهاری است که عاشق شدست

عاشقی که اشکهایش چو برگ هایش ریخت

اما این عاشق در بهار شکفت

و این عاشق رودی است که تا به دریا میر