شاد باش ای عشق خوش سودای ما

ای طبیب جمله علتهای ما