از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند

که آتشی که نمیرد، همیشه در دل ماست