از وفا و دوستی کم کرده‌ای

در جفا و دشمنی افزوده‌ای

عراقی