بر گیر پیاله و سبو ای دلجوی 
فارغ بنشین به کشتزار و لبِ جو

بس شخص عزیز را که چرخ بدخوی 

صد بار پیاله کرد و صد بار سبوی

خیام