مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید

که از انفاس خوشش بوی کسی می آید