هر چند ظالمانه مرا سپردی به غم

مدیون چشم های تو هستم هنوز